image

Verní tradícii, dynamickí v službe

Perfectae caritatis – ako prvý o obnove rehoľného života, mimoriadne obohatil zasvätený život v Cirkvi, pozdvihnúc ho z právnej štruktúry do dimenzie teologickej a ekleziologickej. Teológiu zasväteného života koncil obohatil o rozmer kristologický, pneumatologický, ekleziologický a eschatologický. Odteraz je zasvätený život zadefinovaný „v Cirkvi, pre Cirkev, je Cirkvou“. Perfectae caritatis je pokračovaním konštitúcie Lumen gentium, pretože povolanie do zasväteného života je v rámci všeobecného povolania k svätosti (č. 40). Ale ako môžeme evanjeliové sľuby – bohatstvo a krásu svätosti rezervovať iba pre zasvätených, keďže sú ideálom pre všetkých kresťanov? Viac


 

image

Interjuniorátne stretnutie

    Aj tento rok sa v dňoch 8.-10. apríla 2016 konalo tradičné v poradí už piate celoslovenské stretnutie junioriek (sestier vo formácii) s názvom Pramene zasväteného života v tradícii kresťanského východu ako žriedlo inšpirácie pre zasvätených dnes. Stretnutie sa konalo v priestoroch Kňazského seminára v Nitre. Mladým sestrám prednášal vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Vladyka Cyril po častiach rozoberal dielo Jána Klimaka Rebrík do raja. Postupné zdolávanie týchto stupňov v duchovom živote nie je ničím iným ako vystupovaním k Láske. Foto


 

image

Večné sľuby 

    Dňa 2. apríla 2016 sme mali možnosť zúčastniť sa radostnej udalosti v Krásnom Brode. Brat Teodozij Simeon Šnirc OSBM počas slávnostnej sv. Liturgie zložil večné sľuby za prítomnosti otcov a bratov baziliánov, sestier, príbuzných a ďalších veriacich. Vyprosujeme mu hojnosť Božích milostí a radosť v povolaní.

 

 


 

imageCHRISTOS VOSKRESE!

 

Kristus je Láska!

Láska to nie sú slová, to sú konkrétne skutky.

Ježiš nám ich ukázal, aby sme ho nasledovali.

                                                                                   Foto


 

image

Nové výzvy pastorácie mládeže

  V dňoch 4. - 5. marca 2016 sa naše sestry zúčastnili konferencie s názvom Nové výzvy pastorácie mládeže, ktorá sa konala v Dominikánskom centre Veritas v Košiciach. Počas dvoch dní prednášajúci P. Salvatore Curró, Marek Forgáč, Ondrej Chrvala ponúkli nové pohľady na život mladého človeka pre všetkých tých, ktorí sa venujú službe a formácii mladých.

Foto: dominikanky.sk


 

imageDuchovné cvičenia sestier 2016

  A opäť tu bol posvätný čas duchovných cvičení. V dňoch 13. – 19. februára 2016 si štrnásť sestier v prešovskom monastieri nanovo prehĺbovalo svoj duchovný život. Prednášajúci,  o. Teodor Kosť, OSBM nám otváral horizonty do výšky a hĺbky, lebo taký je charakter úzkej tŕnistej cesty k výšinám. Vyžaduje si to veľkú pozornosť a prekonávanie rôznych ťažkostí. Lebo dobé diela sa s námahou získavajú. Foto


 

image

       Ukončenie roku zasväteného života

  V dňoch 28. 1. – 2. 2. 2016 sa v Ríme uskutočnilo medzinárodné stretnutie zasvätených, ktoré pripravila Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri príležitosti zavŕšenia Roku zasväteného života. Arcibiskup José Rodríguez Carballo OFM, hovorí: „Pre zasvätných to bol bezpochyby ‚kairos‛, moment milosti. Milosť oživenia úmyslu – ako by povedala sv. Klára – nasledovať Krista chudobou, poslušnosťou a čistotou.“
 
 Tešíme na spoločné stretnutie rehoľníkov a rehoľných sestier našej archieparchie s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ, ktoré sa uskutoční 6. 2. 2016 v Ľutine. Foto
 

 

image
25. výročie
Strednej zdravotníckej školy
sv. Bazila Veľkého v Prešove

  Už je tomu veľa rokov, keď moja túžba stať sa rehoľnou sestrou išla ruka v ruke s túžbou stať sa aj zdravotnou sestrou, a tak pomáhať Kristovi tajomne ukrytom v každom chorom. Ukrýva sa v chorých, ktorí sú pre tento svet už nepotrební. A v tom je veľkosť tohto povolania. Každé jubileum je pre nás príležitosťou poďakovať sa predovšetkým Bohu za to, čo sme doteraz prežili a poprosiť ho o  pomoc do ďalších rokov. Pozerajúc na 25 rokov našej Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého si nanovo môžeme pripomenúť všetkých, ktorí sa pričinili o jej zrod a rast. V prvom rade medzi ne patria tí, ktorí sa najviac zaslúžili o založenie tejto školy, a to MUDr. Pavol Štofej a m. MUDr. Nikolaja Mydlíková OSBM. Im patrí naša vďaka za obetovanie svojho času i námahy začať nové dielo na Božiu slávu.

Heslom nášho prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka sú slová sv. apoštola Pavla: „Vy ste chrám živého Boha.“ Naša škola je naozaj chrámom, kde prebýva živý Boh. O tento náš „chrám“ sa postaral vladyka Ján Babjak. On nám veľkodušne podaroval túto budovu, lebo zbytočné by boli všetky naše námahy, keby škola nemala svoje vlastné priestory. Väčší dar sme od neho ani dostať nemohli. Nech mu to mnohonásobne vynahradí Pán potrebnými milosťami.

Od Boha táto škola dostala ako ďalší dar dobrých pedagógov, ktorí boli a sú hnacím motorom tejto školy. Bez nich by toto dielo nemohlo prežiť toľko rokov. Rozdávajú múdrosť, rozvíjajú talenty, učia poznávať krásu a zmysel života. Nech vás Pán obdarí odvahou, chuťou a dôverou v Božiu pomoc pri výchove mládeže. Aby však škola mohla uskutočňovať svoje poslanie, dôležitým jej článkom sú nepedagogický pracovníci. Často je to práca, ktorú nie je vidieť, alebo práca, ktorá je menej atraktívna, ale bez ktorej chod školy by nebol možný, preto naše poďakovanie patrí aj vám.

Ďakujeme študentom a absolventom školy, že toto povolanie je pre nich volaním lásky, ktorá pohýna mladého človeka k tomu, aby vyšiel sám zo seba, zo svojho pohodlia a kráčal v ústrety pomoci chorým. Ďakujeme aj Vám rodičia, že ste nám dali dôveru a zverili ste nám výchovu Vašich detí tak intelektuálnu ako aj duchovnú. Rovnako myslíme na vás, našich dobrodincov, ktorí sa svojimi hmotnými darmi i obetami spolupodieľate na rozvoji a zveľaďovaní školy. Nech vás za to dobrotivý Pán Boh bohato odmení. Vďaka a spomienka patria aj tým, ktorí pracovali v tejto škole a už nie sú medzi nami. Nech vašou odmenou je večná radosť v nebi a pamiatka v našich mysliach.

Verím, že si zapamätáte dnešný deň, že vo Vás zostanú milé spomienky na túto slávnosť, že si odtiaľto odnesiete pocit úcty ku našej škole, ako i ku všetkým, ktorí boli a sú jej súčasťou po celý čas jej existencie. Rada by som pri tejto slávnostnej príležitosti vyslovila nádej, že naša škola aj naďalej bude šíriť vzdelanie, kresťanské hodnoty a bude vychovávať ďalšie generácie dobrých zdravotníckych pracovníkov. 

sr. Daniela Štefková

Foto                                                                                                            provinciálna predstavená

 

 

 


TOPlist