Zdieľať

imageRozšírená provinciálna rada

     

     V dňoch 9. – 10. júna 2017 sa v Prešove konala Rozšírená provinciálna rada na ktorej sa zúčastnili sestry zo všetkých domov, aby zhodnotili posledný rok. Program sa začal v piatok večer spoločnou Večierňou za prítomnosti Vladyku Milana Lacha SJ, ktorý nás neskôr povzbudil aj krátkou prednáškou a sobota už bola plne pracovným dňom.

 

 


  

imageDni komunity

     V sobotu 13. 5. 2017 k nám po roku opäť zavítal o. Slavo Tarasovič, ktorý nám predstavil bližšie a hlbšie  osobu Ježiša Krista s ktorým sme povolané stále si obnovovať vzťah, aby bol náš život autentický. Jeho štýl podania bol jazykom dnešnej doby. Bolo pre nás pekné a povzbudivé, že nám pripomenul, že sme Kristové milované nevesty. V nedeľu sme oslávili aj my Deň matiek no nezvyčajne a to v pralese Palotská jedlina s odborným sprievodcom ornitológom Slavomírom Senkom.

     Užívali sme si krásu prírody, chuť spoločenstva a dozvedeli sme sa veľa zaujímavosti  o tom ako Boh cez prírodu prejavuje svoju múdrosť a dôslednosť. Deň sme zakončili opekačkou, ktorú nám pripravili naše sestry v Medzilaborciach. Takto osviežené a povzbudené sme sa vrátili                                                                                                 domov do nášho každodenného života, aby sme v jednoduchosti nasledovali Ježiša Krista.

     

         


 

image

PASCHA 2017

Nech vzkriesený Kristus Vás svojou slávou osvieti

a Jeho vzkriesenia tajomstvo nádejou naplní,

lebo Ježiš raz a navždy z hrobu vstal,

aby nás k sebe nanovo povolal,

nech Tí, ktorí Jeho boli sa opäť k Nemu vrátili

a získali nanovo to, čo raz ľahkovážne stratili.

 

Požehnané veľkonočné sviatky Vám vyprosujú

                                           sestry baziliánky

 

Liturgický program počas sviatkov - kaplnka Prešov


 

imageSlovenskí zasvätení spúšťajú nový internetový portál rehole.sk

     Zasvätení muži a ženy na Slovensku spúšťajú od 14. februára nový internetový portál rehole.sk, ktorý poslúži všetkým, ktorí hľadajú informácie o rehoľných inštitútoch pôsobiacich v našej krajine. Portál prinesie základné informácie o zasvätených, uľahčí orientáciu v množstve rôznych inštitútov zasväteného života, zviditeľní ich mnohorakú činnosť a poskytne informácie pre tých, ktorí by radi priložili ruku k dielu.

Projekt rehole.sk je ovocím snahy zviditeľniť zasvätený život na Slovensku v jeho mnohorakých formách a zároveň informovať o konkrétnej činnosti jednotlivých rehoľných inštitútov Katolíckej cirkvi. Jedným z cieľov pri jeho realizácii bolo tiež umožniť širšiu prezentáciu menším rehoľným spoločenstvám a všetkým zasväteným, ktorí často v ústraní a mimo uhol záujmu spoločnosti obetujú svoj život v prospech spoločného dobra všetkých. Nový portál tiež umožňuje jednotlivým spoločenstvám spropagovať konkrétne projekty a získať pre ne podporu od tých, ktorí sa neváhajú pripojiť finančne či materiálne k odhodlaniu takmer 3000 zasvätených v práci na najrozličnejších dielach na Slovensku i na misiách. Projekt rehole.sk má ambíciu zlepšiť schopnosť rehoľných inštitútov získavať podporu pre svoju činnosť.

Projekt zastrešujú Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferencia vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku, prostredníctvom ktorých sa do projektu môžu zapojiť všetky inštitúty zasväteného života u nás. Obsah portálu priamo poskytujú a spravujú jednotlivé rehoľné inštitúty, čím je portál nielen unikátnym riešením, ale zároveň je zabezpečená aktuálnosť informácií, ktoré poskytuje. K dnešnému dňu sa na portáli prezentuje vyše 20 reholí, ďalšie inštitúty pribudnú neskôr.

Pod pojmom „zasvätený život“ v Katolíckej cirkvi sa rozumie spôsob života podľa evanjeliových rád (chudoby, čistoty, poslušnosti), na ktorý sa slobodne podujímajú veriaci sľubmi alebo inými záväzkami podľa vlastných pravidiel inštitútu, a takto sa špecifickým spôsobom spájajú s Cirkvou a s jej tajomstvom. Zasvätený život existuje v Cirkvi v najrozličnejších formách – od starobylých mníšskych foriem, viazaných na život v konkrétnom spoločenstve a kláštore, až po moderné sekulárne inštitúty, ktorých členovia pôsobia uprostred sveta a svoje zasvätenie žijú v bežných zamestnaniach a zvyčajných okolnostiach života.

Každý inštitút zasväteného života disponuje vlastnými právnymi a personálnymi štruktúrami, ako aj primeranou autonómiou v záujme slobodnej a efektívnej realizácie svojho vlastného poslania a činnosti. Podľa cirkevných dokumentov (23. článku dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu Perfectae caritatis a kán. 708 – 709 Kódexu kánonického práva) sa vyšší predstavení rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života, ktoré pôsobia na území Slovenska, dobrovoľne združujú do Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských reholí. Konferencie majú svoj štatút potvrdený Apoštolskou stolicou a od nej odvádzajú svoju právnu subjektivitu. Ich poslaním je vzájomná pomoc v rôznych oblastiach, ako je všestranný rozvoj rehoľného života, spolupráca a koordinácia na poli pastoračnom, charitatívnom, výchovno-vzdelávacom, územného rozmiestnenia, v užívaní nástrojov sociálnej komunikácie a tiež v kontakte s cirkevnými a štátnymi predstaviteľmi a jednotlivými dikastériami Rímskej kúrie. Obe rehoľné konferencie tiež spolupracujú s Konferenciou biskupov Slovenska vo veciach spoločného záujmu.

br. Michal Mária Kukuča OSB


 

imageOdpustová slávnosť SZŠ sv. Bazila Veľkého

     30. januára 2017 sa v prešovskom gréckokatolíckom Chráme bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča stretli pedagógovia, zamestnanci a študenti Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove v znamení osláv odpustovej slávnosti svojho patróna a dňa katolíckych učiteľov.

     Úvodnú časť slávnostného dňa predstavovala spoločná svätá liturgia, ktorú celebroval vladyka Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup za účasti duchovného správcu školy otca Milana Kuzmiaka a otca Petra Šturáka ml., kaplána farnosti. Vo svojom príhovore vladyka Milan uviedol, že sme povolaní, aby sme boli svetlom sveta. Ak budeme žiť svoj život s Kristom úprimne a vyhneme sa všetkému rušivému vo vzťahu s ním, staneme sa hviezdami („stars“) vo svojom okolí. Vladyka apeloval na študentov, aby boli Božími hviezdami tam, kde vládne najväčšia tma, a to v nemocniciach. „Vy ste život sveta. Vy ste budúcnosť tohto štátu, tejto Cirkvi. Nech vám ide ako zdravotníckym pracovníkom o dobro človeka. Lebo ten je stvorený na Boží obraz. Vy budete najbližšie týmto ľuďom, preto ste veľmi dôležití. Nezabúdajte byť ľuďmi, keď vám bude zverená istá moc, lebo s touto mocou príde aj zodpovednosť pred Bohom. Nebojte sa, Ježiš je s vami." Pedagógom v homílii zdôraznil, že sa majú stať otcami a matkami svojim študentom. Rodičia a učitelia sú pre deti veľkým vzorom, ako budú žiť svoje životy v budúcnosti. Nech sú učitelia tiež tými hviezdami („stars“) a svetlom tohto sveta. Kde je svetlo, tam je život. Všetci máme potenciál predstavovať svetlo. Buďme ním.

     V závere liturgickej slávnosti, do ktorej sa spevom zapojilo i školské hudobné teleso Basileus, sa riaditeľka školy PhDr. Mária Lopatová, PhD. MPH (Sr. Andrea), poďakovala vladykovi Milanovi za jeho podporu škole a uistila ho o našich modlitbách. Po svätej liturgii pripravilo vedenie školy v spolupráci so študentskou radou koncert Dominiky Gurbaľovej spojený so svedectvami mladých ľudí o ich ceste k Bohu. Slávnosť pokračovala priateľským stretnutím pedagógov a zamestnancov na pôde Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

Autor: Adriana Dolinská

Foto: Zuzana Vargová


 

image

 

Bohojavlenije 

      Tropár hl. 1: Vo Jordáňi kreščájuščusja tebí,Hospodi, Trójčeskoje javísja pokloneníje: Rodítelev bo hlás sviďitelstvováše tebí, vozľublénnaho ťa Sýna imenúja, i Dúch vo víďi holubíňi, izvistvováše slovesé utverždénije, javléjsja, Christé Bože, i mír prosviščéj, sláva tebí.

 

 

 

                    

 


 

TOPlist