Zdieľať

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove

je katolícka škola zriadená Rádom sestier sv. Bazila Veľkého so sídlom Prešove.

Po stránke vzdelávania je úplne porovnateľná so štátnymi zdravotníckymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov. Vyučuje sa tu náboženstvo ako povinný predmet.
Škola sa snaží zvýšiť kvalitu vzdelávania zapájaním sa do projektov: Infovek, Socrates Commenius, Leonardo da Vinci, Renovabis a ďalších.
Škola spolupracuje s  FNsP J.A. Reimana v  Prešove, Domovom dôchodcov, DSS, Domom Kozmu a  Damiána – Nezábudka, Červeným krížom, GrK diecéznou charitou, ABC voľného času.
 
 Okrem štandardného školského vybavenia majú žiaci k  dispozícii:
 • 3 odborné učebne ošetrovateľstva a  asistencie,
 • učebňu anatómie a  fyziológie,
 • multimediálnu jazykovú učebňu,
 • učebňu administratívy a  zdravotníckej dokumentácie,
 • učebňu informatiky,
 • žiacku knižnicu,
 • posilňovňu,
 • kaplnku.
Mimoškolské aktivity:
 •  krúžková činnosť: krúžok SJ, krúžok AJ, krúžok NJ, krúžok EÚ, Tvorivý krúžok, Spevácky   krúžok, Kalanetika, Volejbal, krúžok IKT,
 •  3-dňové duchovné obnovy žiakov,
 •  školské kultúrne podujatia a  aktivity (imatrikulácia prvákov, vianočná akadémia, rozhlasové okienko, školský časopis),
 •  školské súťaže (Ukáž čo vieš, zdobenie perníkov, výzdoba tried, Deň plný hier, Sudoku, olympiáda z  AJ, NJ a  ľudských práv, recitačné a  spevácke súťaže),
 •  účasť na charitatívnych aktivitách,
 •  účasť na súťažiach a  olympiádach,
Možnosti ubytovania a  stravovania:
 •  Súčasťou školy je aj vlastný internát s kapacitou 66 miest. Je umiestnený v  susedstve školy. Jeho poslaním je poskytovať nielen ubytovanie a  celodennú stravu, ale i zodpovednú kresťanskú výchovu.
 •  Stravovanie je zabezpečené pre všetkých žiakov školy vo Výdajni stravy, ktorá sa nachádza v  priestoroch internátu.
Prijímacie konanie:
 
 Termíny podania prihlášok - podľa platnej legislatívy.

 Podmienky prijatia na SZŠ sv. Bazila Veľkého – po schválení riaditeľkou školy zverejnené nawww.svsmi.sk a  www.szssvbazpo.edu.sk


 

Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR

Narcisová 4971/1, 080 01  Prešov

Slovensko

 

Výberové konanie

 

Rád  sestier  sv.  Bazila  Veľkého v SR,  ako  zriaďovateľ  Strednej  zdravotníckej  školy  sv. Bazila Veľkého v Prešove, v súlade s ustanovením § 4, ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších zmien a doplnkov,

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého

Kmeťovo stromoradie 1, Prešov.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • dosiahnutie karierového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.

Iné požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy, všeobecne záväzných predpisov z oblasti školstva, pracovno-právnych vzťahov, ekonomiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na školu ako právny subjekt,
 • organizačné schopnosti, zodpovednosť, tvorivosť, komunikačné schopnosti úrovne vedúceho zamestnanca, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, spôsobilosť riešiť problémy,
 • bezúhonnosť a schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu,
 • základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy a katolíckeho školstva,
 • zdravotná telesná a duševná spôsobilosť,
 • pozitívny vzťah k mládeži,
 • spôsobilosť samostatnej práce s počítačom (Windows, Word, Excel, e-mail, Internet),

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a vykonaní prvej atestácie,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (§ 9, ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z.),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa školy (§ 10, ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z.),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §7 ods.1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prihlášok:

 • 27. jún 2013

Zasielanie prihlášok spolu s požadovanými dokladmi:

 • doporučenou zásielkou, alebo osobne v obálke s označením „Výberové konanie + názov a sídlo školy“

Na adresu:

 • Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR, Narcisová 1, 080 01 Prešov.

 

 

V Prešove dňa 5.06.2013

 

                                                                                     Mgr. Helena Šimová OSBM

                                                                                     provinciálna predstavená

 

IČO: 00586439                                                                     Tel.: (0)51 7483901,  0902 048 680

DIČ: 2020785195                                                                  Email: bazilianky.po@mail.t-com.sk

 

 

 

TOPlist